TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã

28.03.2017 00:00

Ngày 21/03/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Phúc Diệp Giám đốc Trung tâm Y tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát TT Vĩnh Tuy về thực hiện duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020

TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã

TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã

Ngày 21/03/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Phúc Diệp Giám đốc Trung tâm Y tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát TT Vĩnh Tuy về thực hiện duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Đoàn trực tiếp kiểm tra  công tác xây dựng kế hoạch, sổ sách đánh giá về thực hiện duy trì Bộ tiêu chí, qua kiểm tra đánh giá sổ sách, kế hoạch các chương trình, các tiêu chí.

Sau khi nghe báo cáo của đoàn kiểm tra cũng như ý kiến của trạm đồng chí Đặng Phúc Diệp đã đánh giá cao vai trò trách nhiệm và ý thức của đội ngũ cán bộ trạm về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đề ra đồng chí yêu cầu trạm cần đẩy mạnh các hoạt động  như công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, ATVSTP, CSSKSS- KHHGĐ, SDDTE, các dịch vụ kỹ thuật, truyền thông giáo dục sức khỏe, vận động  người dân tích cực tham gia BHYT tự nguyện  nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng thời đồng chí Đặng Phúc Diệp hướng dẫn trực tiếp cách xử dụng máy điện tim để đảm bảo công tác khám chữa bệnh thực hiện tốt cơ sở Y tế Xanh- Sạch - Đẹp

Đề nghị với những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại đã được đoàn chỉ ra và hướng dẫn trạm đã tiếp thu và khắc phục trong thời gian tới.                                    

Ma Thị Bể: Phòng TT- GDSK