TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã Vô Điếm

16.03.2017 00:00

Ngày 14/03/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Phúc Diệp Giám đốc Trung tâm Y tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát xã Vô Điếm về thực hiện duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã Vô Điếm

TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã Vô Điếm                                    

Ngày 14/03/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Phúc Diệp Giám đốc Trung tâm Y tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát xã Vô Điếm về thực hiện duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Đoàn trực tiếp kiểm tra  công tác xây dựng kế hoạch,sổ sách chuyên môn ngay từ đầu năm đánh giá về thực hiện duy trì Bộ tiêu chí, qua kiểm tra đánh giá sổ sách, kế hoạch các chương trình, các tiêu chí cơ bản như kế hoạc đã được phê duyệt,

Sau khi nghe báo cáo của đoàn kiểm tra cũng như ý kiến của trạm và trưởng ban CSSKND đồng chí Đặng Phúc Diệp đã đánh giá cao vai trò trách nhiệm và ý thức của đội ngũ cán bộ trạm về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đề ra đồng chí yêu cầu trạm cần có sự vào cuộc mạnh mẽ quyết tâm và của cả hệ thống chính trị các hoạt động  như công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, ATVSTP, CSSKSS- KHHGĐ, cải thiện tình trạng SDDTE, các dịch vụ kỹ thuật, truyền thông giáo dục sức khỏe, vận động  người dân tích cực tham gia BHYT tự nguyện  nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng  thời đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ trạm y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh thực hiện tốt cơ sở Y tế Xanh- Sạch - Đẹp các phòng chức năng cần sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, quản lý thuốc, kiểm nhập hàng tháng chưa ghi chép đầy đủ đồng chí đề nghị trạm cần thực hiện một số công việc trong thời gian tới đó là đối với trạm Y tế xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn trách nhiệm triển khai thực hiện thật tốt;  

BCĐ hoạt động chưa cụ thể các hoạt động lớn thành viên BCĐ phải có văn bản chỉ đạo theo nghành sổ ghi chép nội dung các cuộc họp phân công cụ thể cho từng thành viên và báo cáo hoạt động một quý 01 lần về trạm Y tế

Đề nghị với những kết quả đã đạt được trạm Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các ban nghành đoàn thể giữ vững xã duy trì bộ tiêu chí đưa chăm sóc sức khỏe nhân dân lên hàng đầu đạt kết quả tốt hơn./. 

Ma Thị Bể: Phòng TT- GDSK