Văn bản UBND huyện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
3588/UBND-VP 26/07/2020 3588/UBND-VP Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi xuất hiện bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng
2098/UBND-NV 24/10/2016 2098/UBND-NV 2098/UBND-NV Vv chấn chỉnh công tác đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ