Tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời huyện Bắc Quang

28.03.2024 14:08

Tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời huyện Bắc Quang

Tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời huyện Bắc Quang