Văn bản Bộ Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
01/KH-TTYT 02/01/2018 01/KH-TTYT Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác y tế năm 2018
04/QC-TTYT 04/01/2017 04/QC-TTYT Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trong cơ quan Trung tâm Y tế Bắc Quang
04/QĐ-TTYT 03/01/2017 04/QĐ-TTYT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung tâm Y tế Bắc Quang
3595/UBND-NC 24/10/2016 3595/UBND-NC 3595/UBND-NC
97/KH-TTYT 10/08/2016 97/KH-TTYT Kế hoạch lao động chỉnh trang khuân viên nhà trạm Y tế xã Hùng An